Vedtægter for foreningen GenbrugsMastiff


Navn og hjemsted:

Foreningens navn er GenbrugsMastiff og er stiftet den. 15/4-2021.

Foreningens hjemsted er på Østfyn. Facebook-side er ’’GenbrugsMastiff’’.

Hjemmesiden er www.genbrugsmastiff.dk

Cvr. 42306231


Foreningens formål: 

GenbrugsMastiff er en frivillig og ulønnet forening.

Foreningen har til formål at forbedre danske hundes levevilkår og hjælpe hunde i dårligt stillede situationer. Vi huser ’’genbrugshunde’’, som har akut behov for at få hjælp i form af eks. pleje, tilsyn/behandling ved dyrlæge, omplacering eller af andre grunde har brug for kyndig og kærlig hjælp.

For at forebygge at hunde ender i aflivninger, som kastebolde mv. hjælper vi med gode råd, vejledning, træning, vi oplyser kommende hundeejere om at undgå hvalpefabrikker og guider hundeejere til at leve op til deres ansvar – det at varetage en hund.

Vi formidler kun hunde til ansvarlige ejere og ønsker ikke at bidrage til avl.


Medlemmer:

Alle og enhver kan til en hver tid, melde sig ind i foreningen. Bestyrelsen kan desuden træffe beslutninger om at ekskludere et medlem, hvis det er bestyrelsens opfattelse at medlemmet skader foreningens virke, eller på anden måde modarbejder foreningens formål.


Kontingent: 

Der træffes beslutning om kontingentets størrelse på foreningens årlige generalforsamling. 


Foreningens ledelse:

Ledelsen af foreningen varetages af bestyrelsen, og består af 5-7 personer som vælges på den årlige generalforsamling. Det er op til bestyrelsen selv at konstituere sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det er op til bestyrelsen selv at fastsætte sin forretningsorden og har kun mulighed for at træffe beslutninger herom, ved et flertal inkl. Formanden og næstformanden er til stede. 

Skulle det ske at der i bestyrelsen er stemmelighed, er det formandens stemme som er afgørende. 

Bestyrelsesmøderne aftales indbyrdes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3 medlemmer i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen kan om nødvendigt, træffe beslutninger om at nedsætte et aktivitetsudvalg til særlige opgaver.


Økonomi og regnskab:

Foreningens økonomi baserer sig på frivillige donationer, sponsorater, legater og medlemskontingenter.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december. 


Forpligtigelser:

Formanden tegner i foreningen, sammen med næstformanden eller kassereren i foreningen.

Bestyrelsen og dens medlemmer hæfter ikke for eventuel gæld i foreningen. 


Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der skal senest varsles til foreningens medlemmer 14 dage før (foruden den stiftende generalforsamling). Tid og sted vil også blive bekendtgjort i samme varsel.

Kun medlemmer som har indbetalt kontingent 3 måneder før, har stemmeret til generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved et simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. En stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.


Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent

Valg af referent

Beretning fra formanden

Regnskab forelægges. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Indkommende forslag

Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Den første gang vælges der 4 medlemmer for en periode på 3 år, og derudover vælges resten for 2 år. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen.

For at afholde en ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 50% af foreningens medlemmer indsende en skriftlig meddelelse herom, eller et flertal af bestyrelsen har et ønske om det.

På den ekstraordinære generalforsamling er det kun forslag, som er blevet optaget på den udsendte dagsorden som kan behandles herpå.


Vedtægtsændringer: 

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer skal være enige i forslaget.


Opløsning: 

Hvis foreningen opløses, har formanden til opgave at beslutte hvor foreningens tilgodehavende ender.


Foreningens bestyrelse: 

 

Formand, Anya Tatiana      


Næstformand, Pia Lohse 

 

Kasserer, Michelle Andersen       


Sekretær, Lise Juul Andersson

 

Bestyrelsesmedlem, Maya Wulffsberg         


Bestyrelsesmedlem, Tea Jakobsen

 

Bestyrelsesmedlem, Kristina Andersen         


Suppleant, Freja Thykjær                   

 


 

18-04-2023