Vedtægter for foreningen GenbrugsMastiff


Navn og hjemsted:

Foreningens navn er GenbrugsMastiff og er stiftet den. 15/4-2021.

Foreningens hjemsted er på Østfyn. Facebook-side er ’’GenbrugsMastiff’’.

Hjemmesiden er www.genbrugsmastiff.dk

Cvr. 42306231


Foreningens formål: 

GenbrugsMastiff er en frivillig og ulønnet forening.

Foreningen har til formål at forbedre hundes levevilkår og hjælpe hunde i dårligt stillede situationer. Vi huser ’’genbrugshunde’’, primært molosser/mastiff hunde som har akut behov for at få hjælp i form af eks. Pasning, pleje, tilsyn/behandling ved dyrlæge, omplacering eller af andre grunde har brug for kyndig hjælp. 

For at forebygge at hunde ender i aflivninger, som kastebolde mv. hjælper vi med gode råd, vejledning, træning, vi oplyser kommende hundeejere om at undgå hvalpefabrikker og guider hundeejere til at leve op til deres ansvar – det at varetage en hund. 

Vi formidler kun hunde til ansvarlige ejere og ønsker ikke at bidrage til avl.

Vi kæmper for ændringer i den nuværende hundelov – Både skambidsparagraffen, listen over de 13 forbudte hunderacer og blandinger heraf. 


Medlemmer:

Alle og enhver kan til en hver tid, melde sig ind i foreningen. Bestyrelsen kan desuden træffe beslutninger om at ekskludere et medlem, hvis det er bestyrelsens opfattelse at medlemmet skader foreningens virke, eller på anden måde modarbejder foreningens formål.


Kontingent: 

Der træffes beslutning om kontingentets størrelse på foreningens årlige generalforsamling. 


Foreningens ledelse:

Ledelsen af foreningen varetages af bestyrelsen, og består af 5-7 personer som vælges på den årlige generalforsamling. Det er op til bestyrelsen selv at konstituere sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det er op til bestyrelsen selv at fastsætte sin forretningsorden og har kun mulighed for at træffe beslutninger herom, ved et flertal inkl. Formanden og næstformanden er til stede. 

Skulle det ske at der i bestyrelsen er stemmelighed, er det formandens stemme som er afgørende. 

Bestyrelsesmøderne aftales indbyrdes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3 medlemmer i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsen kan om nødvendigt, træffe beslutninger om at nedsætte et aktivitetsudvalg til særlige opgaver.


Økonomi og regnskab:

Foreningens økonomi baserer sig på frivillige donationer, sponsorater, legater og medlemskontingenter.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december. 

Regnskabet skal gennemgås af en revisor som vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen.

Revisor er: Jesper Hegaard


Forpligtigelser:

Formanden tegner i foreningen, sammen med næstformanden eller kassereren i foreningen.

Bestyrelsen og dens medlemmer hæfter ikke for eventuel gæld i foreningen. 


Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der skal senest varsles til foreningens medlemmer 14 dage før (foruden den stiftende generalforsamling). Tid og sted vil også blive bekendtgjort i samme varsel. 

Kun medlemmer som har indbetalt kontingent 3 måneder før, har stemmeret til generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved et simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. En stemme kan ikke afgives ved fuldmagt. 

Dagsordnen på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning fra formanden
  4. Regnskab forelægges. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
  7. Indkommende forslag
  8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Den første gang vælges der 4 medlemmer for en periode på 3 år, og derudover vælges resten for 2 år. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. 

For at afholde en ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 50% af foreningens medlemmer indsende en skriftlig meddelelse herom, eller et flertal af bestyrelsen har et ønske om det. 

På den ekstraordinære generalforsamling er det kun forslag, som er blevet optaget på den udsendte dagsorden som kan behandles herpå. 


Vedtægtsændringer: 

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer skal være enige i forslaget.


Opløsning: 

Hvis foreningen opløses, skal evt. overskud overgå til Foreningen:

Genbrugshund, Kongevejen 42, 6920 Videbæk. Foreningens medlemmer:


____________________       _____________________

Formand, Anya Tatiana       Næstformand, Pia Lohse


____________________       _____________________

Kasserer, Christian Th. Rasmussen       Sekretær, Alexandra Hoeck Moth


____________________       ______________________

Bestyrelsesmedlem, Maya Wulffsberg          Bestyrelsesmedlem, Ayla Wulffsberg